DESORGANISATION.ORG


A PLAY FOR YOU ПИЕСА ЗА ТЕБ

A PLAY FOR YOU
A PLAY FOR YOU
A PLAY FOR YOU
A PLAY FOR YOU
A PLAY FOR YOU
A PLAY FOR YOU

5/15


Премиера: 30 октомври 2014

Author of the text and the costumes,
director: Ani Vaseva
With: Leonid Yovchev
and Alexander Uzunov
Graphic design: Mira Tisheva
Photography: Boris Delchev

Upcoming

The performance is realized by METHEOR with the kind support of Institut Français de Bulgarie.
A PLAY FOR YOU is performance about the indistinct point, where future becomes past, expectation – memory, childhood – old age, new beginning – repetition. Beyond the misty horizon of melancholy a new world forms. A world, where the cosmos will be created for the first time and in the same time bursts in spectacular final explosion. In this temporary universe age, sex, personal biography, and memory are ambiguous, unclear and mutable notions. There everything floats between the most concrete and the most abstract.

"A Play For You is beautiful and grand only as Ani Vaseva's plays are. Incomparably different from everything happening in Bulgarian theatre, her work should't even be thought as part of it. In the process of this work Ani Vaseva creates other forms, other techniques, her own genres. And this demands new way of looking and completely new way of perceiving."

Monika Vakarelova, Literary Newspaper


"Thus the beginning is the end. Ani Vaseva's plays always end very quickly. Applause and you wish everything would start from the beginning. The only thing you can do is to acknowledge the genious, but this sounds unnececary."

Alisa Clemente in alisaclemente.com


"Through Ani Vaseva's directing Leonid Yovchev brings to life strong, memorable images of vivid bodily super-expression."

Elena Angelova, Literary Newspaper
Текст, режисура,
и костюми: Ани Васева
С: Леонид Йовчев
и Александър Узунов
Графичен дизайн: Мира Тишева
Фотография: Борис Делчев

Предстоящи

Спектакълът е осъществен
от METHEOR с подкрепата на
Френски Институт в България.

„ПИЕСА ЗА ТЕБ е спектакъл за неразличимата точка, където бъдещето се превръща в минало, очакването - в спомен, детството – в напреднала възраст, новото начало – в повторение. Отвъд мъгливия хоризонт на меланхолията се формира нов свят.  Свят, в който космосът тепърва се създава и едновременно с това избухва в зрелищен финален взрив. В тази временна вселена възрастта, полът, личната биографията и споменът са двузначни, разтегливи и изменчиви понятия. Там всичко се движи между най-конкретното и най-абстрактното.“


„Пиеса за теб” е красива и грандиозна, така, както са само пиесите на Ани Васева. Несравнимо различна от всичко, което се случва в българския театър, работата й дори не бива да бъде причислявана към него. В процеса на тази работа Ани Васева изработва други форми, други техники, собствени жанрове. А това изисква нов начин на гледане и напълно различен начин на възприемане.“

Моника Вакарелова, Литературен вестник


Така началото е краят. Пиесите на Ани Васева винаги приключват много бързо. Ръкопляскания и ти се иска всичко да започне отначало. Единственото, което ти остава е да признаеш гения, но ти звучи някак излишно."

Алисия Клементе
Прочетете повече


„Чрез режисурата на Ани Васева Леонид Йовчев дава живот на силни, запомнящи се образи, на ярка свръхекспресия на тялото.“

Елена Ангелова, Литературен вестник