DESORGANISATION.ORG


FRANKENSTEIN ФРАНКЕНЩАЙН

FRANKENSTEIN
FRANKENSTEIN
FRANKENSTEIN
FRANKENSTEIN
FRANKENSTEIN
FRANKENSTEIN
FRANKENSTEIN
FRANKENSTEIN
FRANKENSTEIN
FRANKENSTEIN
FRANKENSTEIN
FRANKENSTEIN
FRANKENSTEIN
FRANKENSTEIN
FRANKENSTEIN

11/15


premiere-
2012, Feb-

Text Ani Vaseva, Boyan Manchev
Director Ani Vaseva
Dramaturge Boyan Manchev
Critique Monika Vakarelova
Stage design Aglika Terzieva
Costume design Maitia Cibulka
Graphic design Georgi Sharov

With Leonid Yovchev, Petar Genkov, Galya Kostadinova

Upcoming

“Frankenstein” is performance frozen in the point where the beginning, when nothing has happened yet, meets the end, when everything has already been. Frankenstein is a look from height, a look back. Frankenstein is our first and our last big deed. Our technique for life and death, our deletion of the lingering between.

We are Frankenstein and we shall not retreat from our word or our stone. We are Frankenstein.

---
“The authors of the text and their fiery actors quietly and persistently search a serious theatre provocation – through rethinking of the stage experience with the body and the orders of (not)presentation, through the high intensity of the actor’s presence in the text transforming into affect. In the intense shuttling between affect and the contradicting to it theatre irony in the actors performance is achieved the effect of the amazement of the audience (…) That is not only effort to do explicitly uncommercial theatre, but it is also a serious attempt to conceptualize in the process of its creation an explicitly philosophizing on the contemporary human condition theatre.”
Violeta Decheva, Kultura newspaper
--- ---
“… the movement is towards overcoming the human and not towards searching for its reason. Overcoming possible only through bringing to its extremity of what has extracted the human from the animal, but also of what have dragged him down from the divine – possible through the virtuosity, through the perfection of the technique”
Monica Vakarelova, Literaturen vestnik newspaper
--- ---
“The whole time the characters crave to leave their bodies – “the dead body is more alive than the living body”. This exhausts and pressures in the familiar from Ani Vaseva’s performances – and that is why now it is hard to imagine actors other than the dedicated Leonid Yovchev, Petar Genkov and Ekaterina Stoyanova, the trio from A Dying Play.
Demian Rokosovsky, Stand.bg
--- ---
“Actor heroism without any exaggeration is witnessing the audience in Frankenstein at Sfumato Theatre.”
Sabina Vasileva, Sega newspaper
---

The performance is coproduction between METHEOR and theatre laboratory Sfumato and is accomplished with the financial help of Ministry of Culture of Bulgaria and Etud foundation.
Текст Ани Васева, Боян Манчев
Режисьор Ани Васева
Драматург Боян Манчев
Критик Моника Вакарелова
Художник Аглика Терзиева
Автор на костюмите Майтия Цибулка
Графично оформление Георги Шаров

С участието на Леонид Йовчев, Петър Генков, Галя Костадинова

Предстоящи

„Франкенщайн” е спектакъл замръзнал в пресечната точката на началото, когато още нищо не се е случило и края, когато всичко вече е било. Франкенщайн е поглед от високо, поглед назад. Франкенщайн е първото и последното ни голямо действие. Нашата техника за живот и за смърт, нашето изтриване на тлеенето помежду.

Ние сме Франкенщайн и не отстъпваме нито крачка от думата и камъка си. Ние сме Франкенщайн.

---
„Авторите на текста и запалените им актьори тихо и настойчиво търсят сериозната театрална провокация - чрез преосмисляне на сценичния опит с тялото и режимите на не(презентация), чрез високата интензивност на присъствието на актьорите в текста, която се превръща в афект. В интензивното сноване между афекта и контриращата го театрална ирония в актьорското изпълнение се постига и ефектът на удивление в публиката. (…) Става дума не просто за усилие да се прави откровено некомерсиален театър, а за сериозен опит да се концептуализира в самия процес на правенето му откровено философстващ върху съвременното човешко театър.”
Виолета Дечева, в-к. „Култура”
--- ---
“… движението е към преодоляване на човешкото, а не към търсене на основанията му. Преодоляване, възможно само чрез довеждането до крайност на онова, което е изтръгнало човека от животинското, но и го е свлекло от божественото – възможно е чрез виртуозността, чрез съвършенството на техниката.”
Моника Вакарелова, “Литературен вестник”
--- ---
„През цялото време персонажите желаят да напуснат телата си – „мъртвото тяло е по-живо от живото тяло”. Това изстисква и натоварва по познатия от спектаклите на Ани Васева начин – затова и вече трудно можем да си представим различни изпълнители от самоотвержените Леонид Йoвчев, Петър Генков и Екатерина Стоянова, триото от „Пиеса за умиране”.
Демиан Рокосовски, Stand.bg
--- ---
„На актьорско геройство - без никакво преувеличение - присъстват зрителите на "Франкенщайн" в камерното пространство на "Сфумато".”
Сабина Василева, в-к. „Сега”
---

Спектакълът е съвместна продукция на МЕТЕОР и театрална работилница “Сфумато” и е осъществен с финасовата помощ на Министерство на културата в България и фондация „Етюд”.