DESORGANISATION.ORG


A WINTER DAY ЕДИН ЗИМЕН ДЕН

A WINTER DAY
A WINTER DAY
A WINTER DAY
A WINTER DAY
A WINTER DAY
A WINTER DAY
A WINTER DAY
A WINTER DAY
A WINTER DAY OLYMPUS DIGITAL CAMERA
A WINTER DAY OLYMPUS DIGITAL CAMERA
A WINTER DAY OLYMPUS DIGITAL CAMERA
A WINTER DAY OLYMPUS DIGITAL CAMERA
A WINTER DAY OLYMPUS DIGITAL CAMERA
A WINTER DAY OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1/2


installation-
2009 july-

LITTLE GIRLS
PART I – A WINTER DAY

Concept – Ani Vaseva
Photography – Ivan Donchev
Theory – Boyan Manchev
With Ani Vaseva and Iva Sveshtarova

LITTLE GIRLS is project in the frame of which are included so far A WINTER DAY and THE WAR OF THE LITTLE GIRLS

A Winter Day is an installation, consisting of two screens. On one of them there is a sequence of photographic images and on the other - a video. The sequence consists of photographs of two girls that are enjoying themselves in the winter forest. The photographic images are set in an order with certain rhythm, exposing the different series for different time. The video shows breathless running, laughter and exhaustion in the winter landscape, shot from the point of view of the running little girl.


A Winter Day is the first part of the long term project Little Girls. In it the little girls, exhausted of writing projects, of being drowned in “creative culture” and “fun”, of the aggression of persons and non-persons with stronger position in the political, economical and other hierarchies, decide to take the matters in hand.

A Winter Day opposes the mythology of labor as the main purpose and means of existence. It takes the pleasure and the free time, which is not productive, as its main subject. But the free time out of the dialectic with the labor time, which today is reduced to the vulgar idea of working like slaves and to get stoned Friday night and spend everything earned with dulling labor during the week.

As part of the loose frame of Little Girls, A Winter Day shows the vital, chaotic power of the little girls – the immanent desorganisation of the life, opposed to all the vitalist myths that are still echoing in the contemporary arts. “The joy of life” of the little girls is opposed also to the easy myths of enjoyment and happiness and in their stubborn naughtiness glimpses the resistance of the world, the resistance as optimal experience of the material intensivity and the presence of the world, but without regression in new expressivist myths. This is not political art, nor a super cool sexy art project. But we are enjoying ourselves and we believe that it is worthed.
МАЛКИ МОМИЧЕНЦА
ЧАСТ I – ЕДИН ЗИМЕН ДЕН

Концепция – Ани Васева
Фотография – Иван Дончев
Теория – Боян Манчев
Участват – Ани Васева и Ива Свещарова

МАЛКИ МОМИЧЕНЦА е проект, чиято рамка до тук обхваща ЕДИН ЗИМЕН ДЕН и ВОЙНАТА НА МАЛКИТЕ МОМИЧЕНЦА.

“Един зимен ден” е инсталация, в която са включени от два екрана. На единият тече поредица от фотографски изображения, а на другия – видео. Поредицата се състои от фотографии на две момичета, които се забавляват в зимната гора. Фотографските изображения са подредени в определен ритъм – изображенията от различните микро серии се експонират за различно време. Във видеото се показва задъхано тичане, смях и изтощение в зимен пейзаж, заснети от гледната точка на тичащото малко момиченце.


„Един зимен ден” е първа част от по-дългосрочния проект „Малки момиченца”. В него малките момиченца, изтощени от писане на проекти, от заливане с „креативна култура” и от „забавления”, от агресията на лица и не-лица с по-„силна” позиция в политическите и икономическите и други йерархии, решават да вземат нещата в свои ръце.

“Един зимен ден” се противопоставя на митологията на труда като основна цел и средство за съществуване. Той взима удоволствието и свободното време, лишено от производителност, като свой основен обект. Но свободното време, извън диалектиката с времето на труда, която днес се свежда до вулгарната идея да работим като скотове, за да се „изцепим” в петък вечер и да похарчим всичко спечелено със затъпяващ труд през седмицата.

Като част от широката рамка на „Малките момиченца” „Един зимен ден” показва жизнената, хаотична сила на малките момиченца – на иманентната дезорганизация на живота, противопоставена на всякякви виталистки митове, чието ехо продължава да заглъхва в съвременните изкуства. „Радостта от живота” на малките момиченца се противопоставя на лесните митове за забавата и щастието, и в тяхната непукистка калпазанщина проблясва съпротивата на света, съпротивата като максимален опит на материалната интензивност и присъствието на света, но без регресия в нови експресивистки митове. Това не е политическо изкуство, нито пък super cool sexy art project. Но пък ние се забавляваме добре и вярваме, че си заслужава забавата.

Links
Линкове