DESORGANISATION.ORG


THE EYE ОКОТО

THE EYE
THE EYE
THE EYE

12/15


premiere-
THE FRIDGE-
sofia-
2010 jan-

by Ani Vaseva
with the assistance of Boyan Manchev
stage design Desislava Bankova
photography Ivan Donchev
with Elena Dimitrova and Petar Genkov


A brutal event destroys the usual ways of existence. On its place new state of emergency arises – in this state the borders between the beings are blotted out and the violence is the sole possibility for contact. Unusual form of life, which can not be looked in the eyes, but opens its eye towards us.

THE EYE is performance in which the bodies and the voices of the two actors melt in common mass; they form a new being that exists in permanent metamorphosis. In its instability disturbing images emerge.
THE EYES floats between the darkness of the moment before the outlining of the image and the bright, blinding light of the open, insolent and direct gaze.

“Your hole is in me
Your hole has grown on me”

The performance is created with the financial help of Etud foundation and the help of Natalyia Todorova, Ivana Nencheva, Angelina Gerogieva, Dobromir Hristoskov, Borce Gjakovski, Petya Bojinova, Sfumato brain store project, Vaska Emanuilova gallery.
режисьор и автор на текста Ани Васева
със съучастието на Боян Манчев
сценография Десислава Банкова
фотография и графично оформление Иван Дончев
участват Елена Димитрова и Петър Генков


Брутално събитие унищожава „нормалния” порядък на съществуването. На негово място изниква ново, извънредно състояние: състояние, в което границите между съществата се заличават и насилието е единствената възможност за контакт. Необичайна форма на живот, която не може да бъде гледана в очите, но разтваря око към нас.

„Окото” е театрално представление, в което телата и гласовете на двамата актьори (Елена Димитрова и Петър Генков) се претопяват в обща маса, образуват същество, живеещо в постоянна метаморфоза. В нестабилността му се нагнетяват смущаващи образи.
„Окото” се движи между мрака в мига преди открояването на образа и ярката, ослепителна светлина на открития, нагъл и директен поглед.

„Дупката ти е в мен
Дупката ти ми е пораснала”

Представлението е осъществено с финансовата помощ на фондация Етюд и съдействието на Наталия Тодорова, Ивана Ненчева, Добромир Христосков, Владия Михайлова, Борче Гяковски, Петя Божинова, Студентина Сфумато, brain store project, галерия Васка Емануилова.

Press
Links
Отзиви
Линкове

The performance The Eye explores the performative potential of the concept of the monstrous. It is triggered in hysterical poem that radicalizes the desire, the violence, the absence, the trauma, tied together in love triangle. The text material is dismembered, devoured by the physicality and the vocal expression of a hybrid body.
The Eye by Ani Vaseva is one of the significant phenomena of the indipendant stage, where the explorative work of director and performers on a philosophical concept and its transformation into performance leads to a new, unique kind of theatre language.
Angelina Georgieva

The Eye is successful attempt of Vaseva to create a queer body, where the social roles and the physiology babble in homogenous which soup
Boriana Rossa, Kultura newspaper

Links

Interview of Ani Vaseva and Boyan Manchev for Novi Dramaturgii
Boriyana Rossa article in Kultura newspaper
THE EYE in Skopije
Представлението „Окото” изследва перформативния потенциал на концепта за чудовищното. Той е задействан в истерична поема, която радикализира желанието, насилието, липсата, травмата, взаимосвързаността в един любовен триъгълник. Текстовият материал е разчленен, погълнат от пластиката и вокалната експресия на едно хибридно тяло.
„Окото” на Ани Васева е от значимите проявления на независимата сцена, в което изследователската работа на режисьор и изпълнители върху философски концепт и превръщането му в пърформанс довежда до нов, собствен вид театрален език.
Ангелина Георгиева

„Окото” е успешен опит на Васева за създаване на едно куиър тяло, в което социалните роли и физиологията бълбукат в хомогенен вещерски бульон.
<Боряна Росса, вк. „Култура”

Линкове

Разговор на Ани Васева и Боян Манчев с Ангелина Георгиева и Мирослава Мариянова на уеб сайта на Нови Драматургии
Текст на Боряна Росса във в-к Култура
ОКОТО в Скопие