DESORGANISATION.ORG


PHAETON: MISCREANTS ФАЕТОН: ИЗВЕРГИ

PHAETON: MISCREANTS
PHAETON: MISCREANTS
PHAETON: MISCREANTS
PHAETON: MISCREANTS
PHAETON: MISCREANTS
PHAETON: MISCREANTS

6/15


Премиера: 29 Ноември 2013

Text: Boyan Manchev,
based on Metamorphoses by Ovid
Director: Ani Vaseva
With: Leonid Yovchev, Petar Genkov,
Galya Kostadinova
Graphic design: Georgi Sharov


Upcoming

Performance about the limitless desire on the brink of the world. Attempt for inhuman theatre, or for reversing the tragic. Theatre of the miscreants who come after us.

Inhuman theatre is theatre of limitless desire – desire that surpasses the human. In the limitless desire there is no hope for exit. Desire is Monster.

The theatre that chants its desire slits: it doesn’t step beyond the limit, but opens it. It deepens the border, from which desire derives its power.

That is why theatre must not gather, but divide. There is no creation and freedom without breach.

Desire is fire that will ravage the world.

“A fire broke out backstage in a theatre. The clown came out to warn the public; they thought it was a joke and applauded. He repeated it; the acclaim was even greater. I think that's just how the world will come to an end: to general applause.”
Søren Kierkegaard, Either/Or, Part I

Boyan Manchev
(from the lecture Desire, Monster: Manifesto For Inhuman Theatre, Volksbühne, Berlin, 2013)

The performance is realized with the financial support of Ministry of Culture of Bulgaria.
Текст: Боян Манчев,
по „Метаморфози” на Овидий
Режисьор: Ани Васева
С: Леонид Йовчев, Петър Генков,
Галя Костадинова
Графичен дизайн: Георги Шаров


Предстоящи

Представление за безграничното желание на предела на света. Опит за нечовешки театър, или за преобръщане на трагическото. Театър на извергите, които идват след нас.

Нечовешкият театър е театър на безграничното желание – желанието, което надскача човека. В безграничното желание няма надежда за изход. Желанието е Чудовище.

Скандиращият желанието театър разцепва: той не преминава отвъд границата, а разтваря предела. Той задълбочава междата, междата, откъдето желанието черпи своята власт.

Ето защо театърът не трябва да събира, а да разделя. Няма творчество и свобода без разрив.

Желанието е пожар, който ще опустоши света.

„В един театър внезапно се запалиха декорите. Шутът излезе пред завесата, за да съобщи това на публиката. Всички сметнаха съобщението за шега и заръкопляскаха. Той го повтори – заръкопляскаха още по-бурно. По същия начин, струва ми се, ще загине и светът: под всеобщи аплодисменти.”
(Киркегор, „Или – или”)

Боян Манчев
(из лекцията «Желание, чудовище:
Манифест за нечовешки театър»
Фолксбюне, Берлин, 2013


В този спектакъл работата на групата върви към все по-радикално отдалечаване на актьорите от използването на опори в каквото и да е познато движение към изграждане на образ или отделна фигура... Преливането от глас в глас, от един гестус към друг в екстатичния ритъм на изричането/коментирането на текста е впечатляващо.”

Виолета Дечева
в-к „Култура Представлението се осъществява с финансовата помощ на Министерство на културата в България.