DESORGANISATION.ORG


SICK БОЛЕН

SICK
SICK
SICK
SICK
SICK
SICK
SICK
SICK
SICK

14/15


premiere-
BNR-
studio 2-
2011, Feb-

Bulgarian National Radio, “Hristo Botev” programme, Radio theatre

text Ani Vaseva director Ani Vaseva author of the music and the sound design: Assen Avramov editor Ina Vulchanova studio team Dimitar Vassilev, Jivko Marev, Vladimir Trenchev artist Aglika TErzieva graphic design Georgi Sharov

with Valentin Ganev, Vesselin Mezekliev, Joreta Nikolova, Ekaterina Stoyanova, Alexandra Vassileva, Assen Avramov Daniela Manolova, Elena Dimitrova, Petar Genkov, Leonid Yovchev, Yavor Borissov, Delian Iliev, Stilian Jeliazkov, Srebrina Georgieva, Galia Kostadinova, Katerina Keremidchieva, Maria Petkova.

Sick is scary fairy tale about the sickness as extraordinary form of live. In our radioplay the sickness is transforming power, creating its own, parallel world, where the sick people can’t live out of the sickness. Black comedy of the body in its most unpredictable emanations.

„With specific, well articulated and undoubtedly successful gesture, the sickness is put into the range of the infantile – with all the craziness, perversity and contradictivness that this range proposes. By blocking the falling into the excessive dramatism suggested by the theme, the thinking through the infantile succeeds in bringing forth that odd cruelty where sickness, terror, norm and care come together. Even more - it shows this cruelty as intoxicating, addictive, seductive, as the only possible.”

Monica Vakarelova, www.dramaturgynew.com
Българско национално радио, програма „Христо Ботев”, Радиотеатър

текст Ани Васева
режисьор Ани Васева
автор на музиката и звуковия дизайн Асен Аврамов
редактор Ина Вълчанова
екип в студио Димитър Василев, Живко Марев, Владимир Тренчев
художник Аглика Терзиева
графичен дизайн Георги Шаров

С участието на Валентин Ганев, Веселин Мезеклиев, Жорета Николова, Екатерина Стоянова, Александра Василева, Асен Аврамов, Даниела Манолова, Елена Димитрова, Петър Генков, Леонид Йовчев, Явор Борисов, Делян Илиев, Стилиян Желязков, Сребрина Георгиева, Галя Косатдинова, Катерина Керемидчиева, Мария Петкова.


„Болен” е страшна приказка за болестта като извънредна форма на живот. В нашата радиопиеса болестта е трансформираща сила пораждаща паралелeн свят, в който болните не могат да живеят извън болестта. Черна комедия на тялото в неговите най-неочаквани проявления.

„Със специфичен, добре обработен и несъмнено успешен авторски жест, болестта е вкарана в регистъра на инфантилното – с цялата налудност, перверзност и противоречивост, които предполага този режим. Като блокира залитането в прекаления драматизъм, към който темата неизбежно тласка, мисленето през детското успява да изкара на преден план онази особена жестокост, в която се събират едновременно болестта, ужасът, нормата, грижата. Нещо повече – показва тази жестокост като опияняваща, пристрастяваща, съблазняваща, като единствената възможна.

Моника Вакарелова, www.dramaturgynew.com