DESORGANISATION.ORG


THE ALLEATER ВСИЧКОЯДЕЦЪТ

THE ALLEATER
THE ALLEATER
THE ALLEATER
THE ALLEATER
THE ALLEATER
THE ALLEATER
THE ALLEATER

8/15


2012

theatre performance

director Ani Vaseva
text Miroslav Hristov
design Georgi Sharov
sound DataTransporter

with Galia Kostadinova and DataTransporterTHE ALLEATER is the hard, but volatile mass in which we immerse our hand only to find out that our fingers are legs and our mouths – asses.

THE ALLEATER is the edge beyond which gender, size and matter does not matter, because are in the same time male, female, in between, miniature, gigantic, consistent and fragile. In Alleater’s mouth stalks little, sexy black hole, blazing in its estrangement and in it the nothing yawns.

The performance is realized by Plus, METHEOR, the fridge and theatre laboratory Sfumato with the financial help of Ministry of Culture of Bulgaria.

театрално представление

текст Мирослав Христов
режисьор Ани Васева
художник Георги Шаров
звук ДатаТранспортер

с участието на Галя Костадинова и ДатаТранспортер


ВСИЧКОЯДЕЦЪТ е твърдата, но летлива маса, в която потапяме ръка, за да открием, че пръстите ни са крака, а устите – задници.

ВСИЧКОЯДЕЦЪТ е ръбът, отвъд който полът, размерът и материята нямат значение, защото са едновременно мъжки, женски, средни, миниатюрни, гигантски, плътни и крехки. В пастта на Всичкоядеца дебне малка, сексапилна черна дупка, пламтяща в отчуждението си, в която се прозява нищото.

Представлението се осъществява от сдружение „Плюс”, METHEOR, the fridge и театрална работилница Сфумато с финансовата помощт на Министерство на културата в България.

Press
Links
Отзиви
Линкове

“The alleater is a figure of human without profile, gender or individual image. It is a central gestus of consumerism in contemporary world (or mixture of gestures and words) that is taken as starting point while attempting to understand who is this person passionately searching a “better eaten world”. Gaya Kostadinova transforms this into immediate, extreme physical presence. A hard actor’s work.”
Violeta Decheva, Kultura newspaper

“Is this is the Alleater – that question, of course, could never be conclusively resolved in a performance by Ani Vaseva. The refusal of ultimate meaning, the rejection of one final decision – this is a strong conceptual gesture that on the level of the meaning reflects in the insecurity of the character, in its incessant doubling, and on the level of the form is in contrast with the absolute punctuality of the technique, with the virtuosity of the performance”
Monika Vakarelova, Literaturen vestnik

“If now we are occupied with writing about the Alleater, then its own occupation is to “write” about theatre in general. Or the world in general.”
Demian Rkosovski, stand.bg
„Всичкоядецът е фигура на човека, който няма профил, пол и индивидуален образ. Той е централен гестус на консумацията в съвременния свят (или съвкупност от жестикулации и думи), който е взет като изходна точка при опит за разбирането какъв е този човек, който се стреми страстно към един „по-добре изяден свят”. Галя Костадинова го превръща в непосредствено, екстремно физическо присъствие. Трудна актьорска работа.”
Виолета Дечева, вестник „Култура“

„Дали това е Всичкоядецът – този въпрос, разбира се, никога не би могъл да получи категоричен отговор в постановка на Ани Васева. Отказът от крайно значение, отхвърлянето на едно последно решение – това е силен концептуален жест, който на смислово ниво се оглежда в несигурността на персонажа, в непрестанното му двоене, а на нивото на формата контрастира с абсолютната прецизност на техниката, с виртуозността на изпълнението.“
Моника Вакарелова, Литературен Вестник

„Ако заниманието ни сега е да пишем за „Всичкоядецът“, то неговото собствено занимание е да „пише“ за театъра въобще. Или за света въобще.“
Демиан Рокосовски, stand.bg

Линкове
Информация в stand.bg