DESORGANISATION.ORG


TOTAL DAMAGE ТОТАЛНА ЩЕТА

TOTAL DAMAGE
TOTAL DAMAGE
TOTAL DAMAGE
TOTAL DAMAGE
TOTAL DAMAGE
TOTAL DAMAGE
TOTAL DAMAGE
TOTAL DAMAGE
TOTAL DAMAGE
TOTAL DAMAGE
TOTAL DAMAGE
TOTAL DAMAGE
TOTAL DAMAGE
TOTAL DAMAGE

2/15


Премиера: 17 март 2016

production of Metheor and DNA – Space for Contemporary Dance and Performance

Author and director Ani Vaseva
Dramaturge Boyan Manchev
Visual and graphic design Georgi Sharov
Music Konstantin Markov
Photography: Georgi Dimitrov (JoroAranjoro)


With: Leonid Yovchev and Galya Kostadinova


The project is supported by Culture Programme of Sofia Municipality 2016.Upcoming

Total Damage is comedy about the damage that we cause ourselves by living. About love, beauty, art. About the causeless affects.

Performance from, for and with people animals and flowers.

Life is excess of energy that is never transformed – the hairy bodies of our affects, our hairy pets, our hairy doubles. Total Damage is aimed at this excess until complete exhaustion.

“There are no barriers for love (except physical).”


TOTAL DAMAGE is absolute expenditure of existing. Destruction, from which our phoenix rises - ruin is our oeuvre. The place where existence is possible only as permanent apocalypse. Revealing of what is hidden, manifestation of what is double, triple and multiple, discerning of what is single. We are moved by desire, which is totally expended, without being exhausted. Desire that gives you fever and has no purpose, besides actualizing itself. Not to attain its object, because there is no object, but to be constant reality. Desire has no perspective, doesn't meet the dark melancholy of its accomplishment. Its world is absolute and it motor is perpetuum. We are trotskyists of desire.

Ani Vaseva


«Total Damage is full-blooded performance that excites and amazes the spectator, with Metheor’s ingenuity and professionalism. Those two qualities penetrate all levels – dramaturgy, directing, music and before all – actor’s performance and presence.»

Elena Angelova in въпреки.com


«In Total Damage we see the body that Antonin Artaud calls "body without organs": dreaming, transgressive, epileptic, sado-masochistic; body that captures the moment of its own movement in the brightest radiance, intense to the limit, ecstatic.»

Maria Yanakieva, Literaturen vestnik


«The work of Ani Vaseva and her collegues, part of Metheor, has extraordinary potential for multidirectional development and transformation. Total Damage, with its different aura, provokes strong interest in the audience – what comes next?»

Radoslav Mehandjijski in artnewscafe.com


«The affect’s exaltation is the constant moving power of the metheors. In this performance the audience meets the physical tension of actors’ ecstasy.»

Hristo Kaloyanov, Kultura newspaper


«At the moment of the big bang, or the total damage, freedom is born. You see it grow – on stage. It is small and clumsy in your mind. The performance, directed by Ani Vaseva, frees us from knowing what is art and what isn’t, what is normal and what isn’t. It makes you take those decision again. On your own.»

Kalina Palaveeva in offnews.com
спектакъл на Метеор и ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс
автор и режисьор: Ани Васева
драматург: Боян Манчев
художник: Георги Шаров
музика: Константин Марков
фотография: Георги Димитров


с: Леонид Йовчев и Галя Костадинова


Проектът е финансиран от Програма „Култура” на Столична община за 2016 г.Предстоящи

ТОТАЛНА ЩЕТА е комедия за щетата, която си нанасяме, живеейки. За любовта, красотата, изкуството. За безпричинните афекти.

Спектакъл от, за и с хора, животни и цветя.

Животът е преразход на енергия, енергия, която не се преобразува никога -
косматите тела на нашите афекти, нашите космати любимци, нашите космати двойници.
Към този преразход, до тотално изнемогване, е устремена “Тотална щета”.

„Няма пречки пред любовта (освен физически).“


«ТОТАЛНА ЩЕТА е пълно изразходване на наличното. Унищожение, в което израства нашият феникс – разрухата е нашата творба. Мястото, където съществуването е възможно единствено като перманентен апокалипсис. Разкриване на скритото, изявяване на двойственото, тройственото и множественото, разчленяване на единичното. Движени сме от желанието, което се изразходва докрай, без да се изчерпи. Желанието, от което те втриса и което няма цел, освен да се актуализира. Не да постигне обекта си, защото такъв няма, а да бъде постоянна реалност. Желанието няма перспектива, не се среща с мрачната меланхолия на своето постигане. Неговият свят е абсолютен и моторът му е перпетуум. Ние сме троцкисти на желанието.»

Ани Васева


«„Тотална щета“ е пълнокръвно представление, което едновременно вълнува и възхищава зрителя от изобретателността и професионализма на Метеор. Тези две качества проникват на всички нива – драматургия, режисьорски ходове, музикално оформление и преди всичко – актьорско изпълнение и присъствие.»

Елена Ангелова във въпреки.com


«В „Тотална щета“ виждаме онова тяло, което Антонен Арто нарича „тяло без органи“: мечтателно, престъпно, епилептично, садо-мазохистично; тяло, което улавя мига на движението си в най-силната яркост и отчетливост, интензивно до пределност, екстатично. »

Мария Янакиева, "Литературен вестник"


«Работата на Ани Васева и нейните колеги (заедно създали неформалната театрална група „Метеор”) притежава невъобразим потенциал за развития и трансформации във всевъзможни посоки. И „Тотална Щета”, с различната си аура, провокира силен интерес у зрителите – какво предстои?»

Радослав Механджийски в artnewscafe.com


«Екзалтираността на афекта ръководи метеорите през цялото време. Под формата на пърформанса, аудиторията среща физическото напрежение от екстаза на двама души, напрежение, преливащо в публиката.»

Христо Калоянов, в-к. «Култура»


«В момента на големия взрив или тоталната щета, се ражда свободата. Виждаш я пораснала – на сцената. Малка и непроходила – в съзнанието ти. Представлението, режисирано от Ани Васева те освобождава от това да знаеш кое е изкуство и кое не, кое е нормално и кое не.»

Калина Палавеева в offnews.com